Carastelec, Str. Principală, Nr. 463. Cod poștal: 457065. (+4)0260-673702 secretariat@scoalacarastelec.ro
roenfrdehu

Declaraţie de consimţământ

 docDescarca document Word 

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul(a).................................................................................. , cod numeric personal
........................................................ , născut(ă) la data ..........................................................................în
localitatea ...................................................... , domiciliat(ă) în
.............................................................................................. , posesor al C.I. seria......... nr..................,
eliberată de........................................., la data de ............... , declar că:
Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.
Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal precum şi ale copilului/copiilor meu/mei
minor/minori, soţului/soţiei urmează să fie prelucrate şi stocate în cadrul Ministerului Educaţiei și
Cercetării din cadrul proiectului .............................................................................
Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal precum şi ale
copilului/copiilor meu/mei minor/minori, este necesară în vederea obligaţiilor legale ce îi revin
operatorului, respectiv Ministerului Educaţiei și Cercetării din cadrul proiectului
......................................................................................... precum şi în scopul intereselor şi drepturilor
ce îmi revin.
Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor publice
precum şi altor instituţii abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea instanţelor judecătoreşti
sau organelor de cercetare penală, etc.).
Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligaţia de
a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv Ministerului Educaţiei și Cercetării din cadrul
proiectului ....................................................................... orice modificare survenită asupra datelor
mele personale.

Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă,
întemeiată, datată şi semnată depusă la sediul Ministerului Educaţiei și Cercetării din
cadrul proiectului ......................................................................., exceptând cazul în care prelucrarea
datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu.
În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu
caracter personal în cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării din cadrul proiectului ...............................


Data ......... ...
Semnătura

Datele cu caracter personal

date personale2

 

Noutăți portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.